JARDIM DE GOTAS DE PRIMAVERA

Poet: 孟浩然 MENG Haoran  
Title: 春曉 Spring Morning 

春 眠 不 覺 曉 , 
chūn mián bù jué xiǎo 

處 處 聞 啼 ⿃ 。 
chù chù wén tí niǎo 

來 ⾵ ⾬ 聲 , 
yè lái fēng yǔ shēng 

花 落 知 多 少 ? 
huā luò zhī duō shǎo


Spring morning arrives before I realize, 

I hear birds twittering everywhere.  

Wind and rain raged overnight,  

No one knows how many flowers have fallen?